Regulamin

REGULAMIN & POLITYKA PRYWATNOŚCI
korzystania z aplikacji mobilnej Chef Mate

 

REGULAMIN

I Definicje użyte w Regulaminie:

 

 • Operator – oznacza HAS GROUP Sp. zoo, 00-140 Warszawa Al. Solidarności 115/2
 • Aplikacja mobilna – oznacza aplikację mobilną będącą własnością Operatora, którą można pobrać na urządzenia mobilne służącą do obsługi oferowanej usługi
 • Usługi – oznacza usługę dla Użytkowników Chef Mate oraz usługę dla Restauratorów Chef Mate Pro
 • Chef Mate – oznacza usługę świadczącą drogę elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikom wystawiania Oceny, Komentarza oraz przesyłania Opinii bezpośrednio do Restauratora, a także umożliwiającą zlokalizowanie miejsc świadczących usługi gastronomiczne
 • Chef Mate Pro – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną polegającą na umożliwienie Restauratorom dodanie restauracji lub punktów gastronomicznych do Aplikacji mobilnej, zaprezentowanie za jej pośrednictwem oferowanego menu, a także udostępnienia podglądu do wystawionych przez Użytkowników Opinii i Ocen
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający warunki korzystania z Aplikacji mobilnej
 • Konto – oznacza aktywowane konto dla Użytkownika lub Restauratora umożliwiające korzystanie z Usług,
 • Opinia – oznacza wyrażony przez Użytkownika w postaci krótkiego tekstu opinię o daniu lub potrawie
 • Ocena – oznacza wyrażoną przez Użytkownika w sposób liczbowy ocenę o daniu lub potrawie zawierającą się w skali od 1-10
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną w wieku co najmniej 13 lat korzystającą z usługi Chef Mate za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, przy czym korzystanie z usług przez Użytkowników w wieku 13-18 lat jest możliwe za zgodą opiekuna prawnego.
 • Restaurator – oznacza osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych korzystającą z usługi Chef Mate Pro za pośrednictwem Aplikacji mobilnej
 • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie której Operator świadczy na rzecz Użytkowników lub Restauratorów Usługi.
 • Subskrypcja – odpłatny dostęp do Aplikacji mobilnejII Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Aplikacji mobilnej i korzystania za jej pośrednictwem z Usług.
 2. Warunkiem koniecznym zawarcia Umowy jest akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

III. Warunki zawarcia i wypowiedzenia Umowy

 

 1. Operator świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest dokonanie rejestracji indywidualnego Konta, podanie wymaganych danych i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 4. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownika konieczne jest podanie: nicku oraz adresu e-mail. Użytkownik opcjonalnie może podać informacje dotyczące jego preferencji co do potraw, rodzaju kuchni, zakresu cenowego.
 5. W celu dokonania rejestracji Konta Restauratora konieczne jest podanie: (nazwy restauracji, adresu,  oraz adresu e-mail. Użytkownik opcjonalnie może podać informacje dotyczące numeru kontaktowego.  
 6. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 7. Restaurator ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Restauratora  powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Restauratora. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 8. Wypowiedzenie Umowy powoduje usunięcie konta Użytkownika lub Restauratora, przy czym nie powoduje to usunięcia dotychczas dostarczonych treści w postaci Ocen i Opinii.
 9. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji mobilnej pokrywają jej Użytkownicy lub Restauratorzy samodzielnie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji mobilnej.

IV Wymagania techniczne korzystania z Aplikacji mobilnej

 

 1. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji mobilnej konieczne jest:
 • dostęp do urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem iOS 8 bądź nowszym lub systemem Android 9 lub nowszym.
 • dostęp do AppStore lub Google Play i pobranie Aplikacji mobilnej
 • dostęp do połączenia Internetowego oraz aktywną usługę GPS.

 

 1. V Warunki korzystania z Aplikacji mobilnej

 

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika lub Restauratorów w ramach oferowanych Usług powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane jest umieszczanie w Komentarzach przez Użytkownika bezprawnych treści, w szczególności:
 • naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 • naruszających prawa osób trzecich,
 • obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,
 • treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
 • treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,
 1. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z ww. zasadami.
 2. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konto.
 3. Użytkownik lub Restaurator nie może podszywać się pod inne podmioty.
 4. Użytkownikowi i Restauratorowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Restauratora oraz udostępniać swojego Konta innym podmiotom.
 5. Użytkownik oświadcza, iż akceptuje fakt, że poprzez dodanie Oceny lub Opinii ich treść będzie miała charakter treści publicznej dostępnej innym Użytkownikom i Restauratorom.
 6. Użytkownik ma prawo przesłać swoją Opinię bezpośrednio do Restauratora.
 7. W przypadku włączenia lokalizacji GPS, Aplikacja mobilna umożliwia wskazanie Użytkownikowi zlokalizowanych blisko niego punktów świadczących usługi gastronomiczne.
 8. Restaurator ma prawo przesyłać Użytkownikom oferty promocyjne.
 9. O ile nie zaznaczono inaczej oferta promocyjna wygasa po jej zrealizowaniu lub upływie wskazanego w ofercie okresu. Oferta nie podlega przeniesieniu na inny podmiot. Nie podlega ona także wymianie na gotówkę.
 10. Warunki oferty promocyjnej ustala Restaurator, a Operator nie ma wpływu na ich realizację i nie ponosi odpowiedzialności za warunki realizacji oferty promocyjnej ustalonej przez Restauratora.

 

 1. VI Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji mobilnej pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. Operator nie odpowiada za treści umieszczone w Aplikacji mobilnej przez jej Użytkowników lub Restauratorów.
 3. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika lub Restauratora, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.
 4. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w wykonaniu Umowy lub funkcjonowania Aplikacji mobilnej mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na dane Operatora wskazane powyżej.
 5. Każda reklamacja powinna zawierać wskazanie nicku, adresu e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 

VII. Warunki płatności

 

 1. Korzystanie z usług dla Użytkownik jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z Usług dla Restauratora jest odpłatne na zasadach Subskrypcji, za wyjątkiem pierwszych promocyjnych 30 dni korzystania z Aplikacji mobilnej (okres promocyjny).
 3. Zakup Subskrypcji możliwy jest w ramach Konta Restauratora, za pomocą formularza zamówienia dostępnego w ramach Aplikacji mobilnej  – w tym celu należy wypełnić kolejne kroki formularza zamówienia oraz dokonać płatności.
 4. W przypadku upływu okresu wykupionej Subskrypcji Restaurator może zakupić Subskrypcję na kolejne okresy w takim sam sposób, jak za pierwszym razem.
 5. Jeśli Restaurator anuluje subskrypcję kupioną  nie otrzyma zwrotu środków za bieżący okres rozliczeniowy, ale może korzystać z subskrybowanych treści do końca okresu rozliczeniowego, tj. do końca miesiąca.
 6. Operator udostępnia Restauratorowi następujące sposoby płatności tytułem Subskrypcji w zależności systemu urządzenia, na którym jest zainstalowana Aplikacja mobilna:
 • w przypadku Aplikacji mobilnej pobranej z AppStore na urządzenia mobilne z systemem iOS – płatności za pośrednictwem wskazanej przez Restauratora w indywidualnym koncie Apple ID Restauratora metody płatności.
 • w przypadku Aplikacji mobilnej pobranej z Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android – płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paylane.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.Paylane.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Paylane.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 1. W przypadku braku opłacenia Subskrypcji przez Restauratora, Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zablokować Konto Restauratora.
 2. AppStore i Google Play są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednego źródła nie może być zrealizowany  lub przeniesiony na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym.

 

VIII Postanowienia końcowe

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczonych Usług celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do trwałego zaprzestania świadczenia Usług stosując miesięczny okres wypowiedzenia Umowy.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych powodów po stronie Operatora, w szczególności konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa, doprecyzowania warunków, zmiany polityki wewnętrznej. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik lub Restaurator zobowiązany jest do zaprzestania z korzystania z Aplikacji mobilnej i świadczonych Usług.
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. W przypadku sporów wynikających z Umowy dotyczących sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 7. Aplikacja mobilna oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje prezentowane w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe – za wyjątkiem Opinii użytkowników stanowią wyłączną własność Operatora lub Restauratorów i podlegają ochronie prawnej.
 8. Regulamin dostępny jest bezpośrednio w Aplikacji mobilnej jak i na stronie internetowej Operatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się w zgodzie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
 2. Administratorem danych osobowych jest  Operator.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), a opcjonalnie na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a RODO)
 4. Dane osobowe niezbędne do realizacji Umowy to w przypadku Użytkownika: nick i adres e-mail, a w przypadku Restauratora: nazwa resturacji, adres mail, adres wykonywanej działalności, telefon kontaktowy.
 5. Opcjonalnie Użytkownik może wskazać  Administratorowi dane osobowe w zakresie preferencji dotyczących potraw, rodzaju kuchni, zakresu cenowego oraz lokalizacje GPS.
 6. Podanie danych wskazanych jako niezbędne do realizacji umowy jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych opcjonalnych jest całkowicie dowolne, jednak wpływa na ograniczenie funkcjonalności Aplikacji mobilnej i uniemożliwia realizowanie pewnych jej funkcjonalności.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownik i Restaurator mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 21 RODO. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 9. Realizacja Pana/Pani praw, może odbywać się poprzez przesłanie żądania na adres e-mail Administratora.
 10. Podane dane administracyjne mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie Restauratorom i innym Użytkownikom, a także obsłudze IT Operatora.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy, a po tym czasie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.